top of page
Zoeken
  • icoda

Flow Europortal Januari

Duurzame inzetbaarheid en Europa

Ook op Europees niveau wordt beleid geformuleerd om oplossingen te vinden om de steeds ouder wordende beroepsbevolking vitaal, gemotiveerd en competent aan het werk te houden. Het gaat hierbij om Europese beleidsinitiatieven, subsidies, best practices, aanbevelingen, studies en rapporten die duurzame inzetbaarheid bevorderen en trachten te realiseren. Duurzame inzetbaarheidsbeleid bestrijkt een breed terrein, waarbij het zowel gaat om de mentale en fysieke gezondheid van werknemers, als ook om hun vaardigheden en competenties. 

De Europese pijler van sociale rechten

De Europese pijler van sociale rechten vormt de uitdrukking van 20 beginselen en rechten die essentieel zijn voor billijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels in het Europa van de 21ste eeuw. Beginselen 5 (veilige en flexibele werkgelegenheid), 7 (bescherming bij ontslag), 9 (balans tussen werk- en privéleven) en 10 (gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming) verschaffen werknemers fundamentele rechten die vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid Meer informatie


Evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers De Europese Commissie stelt voor de toegang tot regelingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, zoals verlof en flexibele werkregelingen, te verbeteren. Ouders en mensen met zorgtaken hebben recht op geschikte vormen van verlof, flexibele werkregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen. Het doel van dit voorstel is om regelingen voor het verzoenen van werk en privéleven, zoals verlofregelingen en flexibele werkregelingen voor ouders en mantelzorgers, beter toegankelijk te maken. Het moet ervoor zorgen dat mannen meer gebruik maken van verlof om gezinsredenen, en zal daarmee leiden tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit voorstel is gericht op de bevordering van duurzaam inzetbare medewerkers. Meer informatie


Agenda voor vaardigheden voor Europa 

Deze agenda ondersteunt een gezamenlijke inzet voor het strategische belang van vaardigheden voor het behoud van werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen. De agenda voor vaardigheden versterkt bestaande initiatieven om lidstaten beter te kunnen bijstaan bij hun nationale hervormingen en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen in zowel personen als organisaties. De agenda richt zich voornamelijk op het verbeteren van de kwaliteit en de relevantie van aangeleerde vaardigheden; het beter zichtbaar en vergelijkbaar maken van vaardigheden en kwalificaties en het verbeteren van de kennis en informatie over vaardigheden en het intelligente gebruik ervan voor betere loopbaankeuzes.  Meer informatie


De digitale vaardigheden en banen coalitie De digitale vaardigheden en banen coalitie is een van de tien kerninitiatieven die de Commissie heeft voorgesteld in het kader van de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa. Tot de coalitie behoren lidstaten, bedrijven, sociale partners en organisaties die zich er samen toe verbinden het gebrek aan digitale vaardigheden in Europa bestrijden. De leden onderschreven hiertoe een handvest. Een van de vier aspecten waarop de coalitie is gericht, bestaat uit het versterken van de digitale vaardigheden van werknemers. Hieronder valt de bijscholing op digitaal vlak van personeel en werkzoekenden. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het cruciaal dat personeel actief kundig is in het digitale tijdperk.


Het Europees Sociaal FondsHet Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf structuur- en investeringsfondsen die als doel hebben om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Het fonds stimuleert organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen om te scholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. De prioriteiten van het programma zijn onder andere gericht op het investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren. ESF-projecten helpen bedrijven ook om een aantrekkelijke werkomgeving te scheppen voor alle werknemers.  Meer informatie


Vergrijzing en het effect op werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden EU-OSHA, het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, stelde in 2017 een rapport omtrent duurzame inzetbaarheid en vergrijzing voor in samenwerking met Cedefop, Eurofound en EIGE. In het rapport worden feiten en statistieken, Europese wet- en regelgeving, en beleidsvoorbeelden in het kader van de bevordering van duurzame inzetbaarheid uiteengezet. EU-OSHA presenteert beleidsvoorbeelden van geïntegreerde benaderingen van veiligheid en gezondheid op het werk voor oudere werknemers. Eurofound onderzoekt de arbeidsomstandigheden voor werknemers van alle leeftijden, de daarmee samenhangende resultaten op het gebied van werk gerelateerde duurzaamheid en hoe het juiste beleid een langer beroepsleven kan bevorderen. Meer informatie

Comments


bottom of page